Gaelic Resources

Às dèidh a’ Chogaidh

Gaelic Resources

Peadar Moireasdan a’ bruidhinn air mar a bha cùisean nuair a thàinig a’ Chiad Chogadh gu crìch. 

Download Size: 175.26 KB Hits: 682

A’ fàgail teaghlaich

Gaelic Resources

·         Peadar Moireasdan a’ bruidhinn air cho duilich sa bha e an teaghlach fhàgail. 

Download Size: 122.97 KB Hits: 634

Cairt Nollaig sa Ghàidhlig

Gaelic Resources

Seo cairt Nollaig Lovat Scout a chair a chur dhachaigh bhon chogadh ann an 1915 le Pte Ros gu a theaghlach.  

Download Size: 105.1 KB Hits: 613

Download Size: 92.02 KB Hits: 594

Murchadh Moireach bi-lingual diary entries

Gaelic Resources

Murdo Morrison was born in the village of Back in the Island of Lewis in 1890. He graduated M.A from the University of Aberdeen, and served as an officer with 4th Seaforth in the First World War. He then resumed his teaching career before becoming an inspector for schools. He died at his home in Strathpeffer in 1964. Murdo was a Gaelic Poet and essayist. Here is an extract from his bi-lingual diary, relating to the action at Bellewaarde, 15-20 June 1915.

Download Size: 257.75 KB Hits: 789

Oh Jimmy Come and Write to Me - Bi-Lingual Song

Gaelic Resources

òan dà-chànanach air a sgrìaobhadh le Mina Teague (1904-87) a bhuineadh do Thobar Mhoire. 

Download Size: 173.57 KB Hits: 747

Òran Gàidhlig - Batal Loos

Gaelic Resources

Tha am bàrd a' moladh Gàidheil Chamshroin agus a' caoidh na chaidh a chall aig a' bhatal ann an Loos.  Tha e cuideachd ag ainmeachadh na thachair ann am Mons agus sa Bheilg.  Chaidh an t-òran a sgrìobhadh le Iain Caimbeul, Ormacleit, Uibhist a Deas 

Download Size: 143.66 KB Hits: 1285

Òran Gàidhlig mu na Trainnsichean

Gaelic Resources

·         òran Gàidhlig mu na trainnsichean anns a’ Chiad Chogadh.  Tha am bàrd a’ seinn dha leannan agus a’ bruidhinn air na rudan uabhasach a tha a’ tachairt timcheall air. 

Download Size: 117.42 KB Hits: 725

Òran Gàidhlig mun Fheachd-dùthcha

Gaelic Resources

·         òran ainmeil, a chaidh a sgrìobhadh le Murchadh MacPhàrlain (1901-82) à Leòdhas, mu na balaich anns an fheachd-dùthcha a chaidh a ghairm dhan Chogadh Mhòr. 

Download Size: 119.39 KB Hits: 682

Pìos Bàrdachd Gàidhlig mun Chiad Chogadh

Gaelic Resources

Chaidh a sgrìobhadh le Calum MacLeòid, Fear de Ghàidheil ShÌophoirt à Leòdhas.  Bha e air aon de shianar bhràithrean a bh’ anns a’ chogadh.  Chaidh a bhràthair, Ruairidh, a mharbhadh air an dearbh latha ud.  Beagan mhìosan às dèidh sin, chaidh bràthair eile, Aonghas, a mharbhadh aig Arras.  Bha iad le chèile nan Sìophartaich.  Tha na faclan, a bharrachd air na ceithir loidhnichean mu dheireadh, air an sgrìobhadh mar gum be Ruairidh a bha a’ bruidhinn

Download Size: 140.39 KB Hits: 614

Sgeulachd ‘Notch’

Gaelic Resources

Faigh a-mach mum “Notch Story” bho Mhurchadh MacLeòid. ind out what the “Notch Story” from Murdo McLeod.

Download Size: 137.57 KB Hits: 664

http://www.montauk-monster.com/pharmacy http://healthsavy.com